HVA GJØR DU VED MISTANKE?

Vi er tilgjengelig for råd og veiledning ved mistanke om seksuelle overgrep, enten det gjelder barn eller voksne.

Mistanke om at barn har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep

Statens barnehus har noen generelle råd om hvordan du kan gå frem ved mistanke om seksuelle overgrep:

 • Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanken før anmeldelse. Dette på grunn av fare for bevisforspillelse.
 • Sikre at du ikke er alene med din mistanke. Du kan henvende deg til nærmeste overordnede, eller ringe ditt lokale hjelpeapparat (barnevern, politi eller barnehus) for å drøfte saken anonymt.
 • Noter ned når du fikk mistanken og hva den besto i. Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet. Notatene kan bli helt nødvendige i en rettssak eller barnevernssak.
 • Dersom barnet forteller selv, så skal det oppfordres til å fortelle fritt uten press. Husk og skriv ned detaljer og uttalelser så «ordrett» som mulig. Beskriv i tillegg barnets sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet/hendelsen skjedde siste gang.
 • Hvis overgrepet nettopp har skjedd, innen 72 timer, er det viktig å sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart! Barnet må ikke dusje/vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver for seg.

Veilederen fra Sosial- og helsedirektoratet: «Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet» vil kunne gi deg mer informasjon.Klikk her

Unngå oppstyr rundt selve prosessen, slik at en ikke bidrar til å skape ekstra problemer for barnet. Generell usikkerhet eller bekymring bør meldes til det lokale barnevernet, konkret mistanke eller hendelse skal i tillegg anmeldes til politiet som er rette instans for å undersøke lovbrudd. Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt og skal ved mistanke om overgrep ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barneverntjeneste eller politiet som nevnt over.

Bekymret for at voksene har vært eller blir utsatt for seksuelle overgrep

Når du er bekymret for at en voksen blir eller har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du hjelpe vedkommende videre. Mange av våre brukere har ønsket å bli spurt direkte. Vær omsorgsfull, støttende og hjelp vedkommende videre.

Om overgrepene pågår: Politi, overgrepsmottak og krisesenter.

Opplevd overgrep tidligere: SMISO, fastlege, psykolog, politi, kontoret for voldsoffererstatning, advokat med flere.

Brukere av sentrene har formidlet hva de kunne ønsket seg av støtte da de var barn. Her presenteres noen av de tankene de ytret:

 • Sørget for at overgrepene sluttet
 • Spurt meg direkte hvis mulig
 • Trodd på meg og understreket at jeg ikke hadde skyld i det som skjedde
 • Formidlet at det var fint at jeg fortalte om overgrepene
 • Vist meg at dere var følelsesmessig sterke og istand til selv å løse egne problemer
 • Skaffet meg den beste faglige hjelp som fantes i distriktet
 • Gitt meg tid og vært tålmodige
 • Vist respekt for at jeg kanskje også hadde positive oppfatninger av overgriper
 • Stilt krav til meg
 • Stimulert mitt positive selvbilde
 • Gitt meg et positivt bilde på seksualitet
 • Hjulpet meg å bli bevisst mine egne grenser