Powered by CuteNews
 

HVA GJØR DU VED MISTANKE?


Dersom det melder seg mistanke om at et barn har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep, vil det være et viktig skille hvorvidt det er en klar eller en vag mistanke, og om hvorvidt denne mistanken retter seg mot en eller flere personer/steder/sammenhenger eller uten konkretisering av dette. Dette er avgjørende for hvordan hjelpeapparatet skal håndtere saksgangen. Det er uansett viktig at en unngår oppstyr rundt selve prosessen, slik at en ikke bidrar til å skape ekstra problemer for barnet. Generell usikkerhet eller bekymring bør meldes til det lokale barnevernet, konkret mistanke eller hendelse skal i tillegg anmeldes til politiet som er rette instans for å undersøke lovbrudd. Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt og skal ved mistanke om overgrep ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barneverntjeneste eller politiet som nevnt over.

Veilederen fra Sosial- og helsedirektoratet: «Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet» vil kunne gi deg mer informasjon. Klikk her

Statens barnehus har noen generelle råd om hvordan du kan gå frem ved mistanke om seksuelle overgrep:
Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanken før anmeldelse. Dette på grunn av fare for bevisforspillelse.

Sikre at du ikke er alene med din mistanke. Du kan henvende deg til nærmeste overordnede, eller ringe ditt lokale hjelpeapparat (barnevern, politi eller barnehus) for å drøfte saken anonymt.

Noter ned når du fikk mistanken og hva den besto i. Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet. Notatene kan bli helt nødvendige i en rettssak eller barnevernssak.

Dersom barnet forteller selv, så skal det oppfordres til å fortelle fritt uten press. Husk og skriv ned detaljer og uttalelser så "ordrett" som mulig. Beskriv i tillegg barnets sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet/hendelsen skjedde siste gang.

Hvis overgrepet nettopp har skjedd, innen 72 timer, er det viktig å sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart! Barnet må ikke dusje/vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver for seg.

Powered by CuteNews