Powered by CuteNews
 

DEFINISJON INCEST


Incestbegrepet brukes ikke bare om overgrep av familiemedlemmer, men også når overgriperen er en person som barnet har et tillitsforhold til. Dette kan være foreldre, søsken, familievenn, lærer, trener, sjelesørger eller andre.

Borchgrevink og Christies (1991:15) definisjon av incest:
Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

Vi mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i form av forsørger- eller oppdragerrolle. Vi er opptatt av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan velge når han eller hun skal møte overgriper. I begrepet sosial familietilknytning inkluderer vi både biologisk familie, venner og naboer av familien, trenere, lærere og lignende.
Powered by CuteNews